Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2015 жылғы « 31 » желтоқсан № 1196 қаулысымен бекітілген

Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидалары
Құжат: Жүктеу